Warning: Creating default object from empty value in /home/rexcel40/public_html/invataomeserie.ro/components/com_sh404sef/shInit.php on line 37
A1. Organizarea de stagii de pregătire practică a elevilor [38]
Invata o meserie
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!

   STAGII DE PRACTICĂ ŞI CONSILIERE VOCAŢIONALĂ PENTRU ELEVI ÎN VEDEREA FACILITĂRII INTEGRĂRII LOR ULTERIOARE PE PIAŢA MUNCII    

A1. Organizarea de stagii de pregătire practică a elevilor

Email Imprimare PDF
Perioada de implementare: lunile 1-29
Se implementează în parteneriat de către Beneficiar și Partenerii 1-15

A1-Subactivități
1.1. Organizarea centrelor de pregătire practică
Ce vom face?
• Vom amenaja și dota corespunzător locațiile de desfășurare a activității de practică, adică spații ale partenerilor angajatori.
• Vom realiza achizițiile de bunuri și servicii (inclusiv închirieri de echipamente didactice) necesare dotării adecvate a spațiilor pentru activitățile implementate.

1.2. Formarea tutorilor
Ce vom face?
• se vor selecta în două etape cei 40 de tutori de practică, angajați ai partenerilor angajatori și vor fi pregătiți pentru susținerea activității de instruire practică.
• pregătirea tutorilor va consta în:
- parcurgerea a 3 module de formare profesională pe următoarele teme:
1. Formarea formatorilor
2. Norme și tehnici de securitatea muncii
3. Formare specifică pentru lucrul cu echipamentele achiziționate/închiriate
4. Schimb de experiență transnațional (în parteneriat cu P4 – partener transnațional)
Tutorii vor primi certificate de absolvire pentru modulele de formare la care vor participa; de asemenea, ei vor beneficia de experiența și expertiza angajatorilor din UE cu care este realizat schimbul de experiență.

 1.3. Elaborarea materialelor didactice
Ce vom face?
• tutorii, în colaborare cu personalul didactic (coordonatorii de practică) desemnat de partenerii unități de învățământ, vor realiza manualele și materialele didactice necesare pentru desfășurarea optimă a activității.
Vor fi realizate 12 manuale, în 2 volume, fiecare volum fiind necesar unui nivel de pregătire pentru o anumită ocupație.

1.4. Promovarea inițiativei în grupul țintă
Ce vom face?
• vor fi organizate acțiuni de promovare a oportunității de practică în rândul grupului țintă.
Cum se va face?
Se va organiza o echipă de promovare (o caravană mobilă) care va desfășura câte o sesiune de promovare în fiecare unitate de învățământ parteneră la începutul fiecărui an școlar.
Caravana va împărți materiale promoționale elevilor și vor fi susținute prezentări în fiecare liceu.
Partenerii vor desemna un expert din fiecare liceu care să mențină legătura cu elevii, oferind informații și materiale în vederea înscrierii.

1.5. Inscrierea și selecția grupului țintă
Ce vom face?
 • Înscrierea va fi voluntară, formularele de înscriere fiind disponibile în fiecare unitate de învățământ parteneră. 
 • Pentru alte unități de învățământ, formularele de înscriere se pot solicita de la EUROTRAINING SOLUTION sau de la partenerul angajator local. 
 1. Elevii vor opta pentru a se înscrie, alegându-și specializarea de practică. 
 2. Formularul va avea o rubrică specială dedicată acordului părintelui / tutorelui. 
In fiecare regiune înscrierile vor fi centralizate de câte un partener angajator. 
Criteriile de selecție pentru grupul țintă sunt:
 • ordinea de înscriere 
 • acordul părinților 
 • nota la materia de practică și nota la purtare
1.6. Organizarea stagiilor de pregătire practică
Ce vom face?
Vom organiza și susține 160 de stagii de pregătire practică pe parcursul a doi ani școlari (80 de stagii pe an) din care:
 • 58 de stagii în București
 • 56 de stagii în Ploiești
 • 46 de stagii în Rovinari
Stagiile vor fi realizate la sediile partenerilor angajatori, în condițiile legislației în vigoare și respectând prevederile Convenției de practică.
La practică vor participa 4058 de elevi din ciclul liceal (clasele IX-XII).
Fiecare stagiu de practică va fi implementat de minim un tutore din partea angajatorului și de un coordonator de practică din partea unității de învățământ.
Vor fi respectate prevederile programei de practică, normele de siguranța muncii și de PSI.
Durata unui stagiu va fi:
 • 5 zile(18 stagii) 
 • 10 zile (142 stagii)
   1.7. Testarea și evaluarea participanților la pregătirea practică
Ce vom face?
Activitatea elevilor este evaluată la finalul stagiului de practică în funcție de:
 • prezența la orele de practică - 10%
 • implicarea activă - 30%
 • evaluarea lucrării de practică (lucrarea individuală sau lucrarea de echipă) - 60%
Se va realiza o dublă evaluare a participanților făcută de către tutore și profesorul coordonator de practică, nota finală fiind media aritmetică a celor două note.

1.8. Evaluarea activității
Ce vom face?
Participanții la stagiile de practică primesc spre completare anonimă un formular de feedback, pe baza căruia se va întocmi o analiză și o evaluare a eficienței activității.
Formularul va solicita feedback despre:
 • Tematica abordată; 
 • Condițiile de practică; 
 • Calitatea serviciilor conexe oferite (transport, catering etc.); 
 • Prestația tutorelui și a profesorului coordonator; 
 • Se vor solicita sugestii de îmbunătățire a acestui tip de activități.
Rapoartele de evaluare prevăzute la Activitatea 1 vor fi publicate pe site-ul proiectului.

1.9. Organizarea unui concurs cu premii la finalul fiecărui stagiu de practică
Ce vom face?
 • Premiile se vor acorda pe baza mediei dintre notele de la concurs și a notelor finale obținute de elevi la practică. 
 • Regulamentul concursului va fi public, fiind explicat înainte de începerea fiecărui stagiu.
Premiile vor fi acordate în prezența unui părinte/tutore legal sau împuternicit.

 Rezultate anticipate pentru activitatea

A1- Organizarea de stagii de pregătire practică a elevilor
1. Practica de specialitate se va efectua pe baza planului de învățământ aprobat de Ministerul  Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru clasele IX-XII.
2. Vor fi amenajate și dotate corespunzător 5 locații de practică.
3. Vor fi formați 40 de tutori în urma parcurgerii a 3 module de FPC. Cei 40 de tutori vor completa grupul țintă format din elevi. Tutorii vor fi selectați din angajații angajatorilor participanți in proiect pe baza aplicării unui test de competențe didactice și a disponibilității.
4. Se va organiza un schimb de experiență în Austria, în două etape, la care vor participa tutorii.
5. Se vor elabora 12 materiale didactice de practică.
6. Se vor organiza 20 de campanii de promovare în licee.
7. Se vor realiza și disemina materiale de promovare inclusiv un site web.
8. 4058 de elevi se vor înscrie ca participanți la stagiile de practică.
9. Se vor organiza 160 de stagii de practică pe durata a 2 ani școlari, în 3 regiuni ale țării: București-Ilfov, Prahova și Gorj. Din cele 160 de stagii 18 vor fi de 5 zile, restul stagiilor fiind de 10 zile.
10. 4058 de elevi vor fi evaluați și notați la finalul activității de pregătire practică de specialitate:
 • 90% dintre aceștia obțin note peste 5 
 • 70% obțin note peste 7
11. 160 de concursuri vor fi organizate și 480 de elevi vor fi premiați în bani.
12. În urma analizei formularelor de feedback, minim 3000 de elevi vor considera benefică inițiativa.
13. Minim 3000 de elevi vor afirma că sunt interesați să participe la astfel de stagii și în anii următori.
14. Repartizarea stagiilor de practică și a elevilor pe semestre pentru fiecare an școlar de desfășurare:
semestrul 1 - 1170 elevi participă la 46 stagii (București 17, Rovinari 14, Ploiești 15);
semestrul 2 - 859 elevi participa la 34 stagii (București 12, Rovinari 9, Ploiești 13).
15. Repartizarea tutorilor de practică și protecția muncii se va face după cum urmează:
București 18 (1650 ore)
Rovinari 14 (1290 ore)
Ploiești 14 (1590 ore).
  16. Stagiile de practică vor avea o durată de 5 sau 10 zile (30 sau 60 ore, din care 3/6 ore vor fi alocate prelucrării normelor de protecția muncii).
17. Tutorii de practică vor parcurge 3 module de for mare profesională:
 • Formarea formatorilor 
 • Norme și tehnici de securitatea muncii 
 • Formare specifică pe echipamentele utilizate în practică
18. Convențiile de practică între licee și partenerii angajatori au fost semnate la momentul depunerii proiectului, urmând a fi resemnate la începutul implementării proiectului.

Metodologia de implementare
pentru
A1- Organizarea de stagii de pregătire practică a elevilor
Pentru activitatea A1 grupul țintă este de 4058 elevi.
Structura activității de practică
Se vor organiza 160 de grupe de practică
In cele 29 de luni alocate activității A1 se vor desfășura în total 160 de stagii de practică, respectiv câte 80 de stagii pe an.
Stagiile de practică se vor desfășura în 3 regiuni (București-Ilfov, Prahova, Gorj), la 5 angajatori.
Un stagiu de practică va dura 5 zile (30 ore) sau 10 zile (60 ore) – în funcție de planul de învățământ și se va finaliza cu o evaluare a:
 • prezenței la ore 
 • prezenței active 
 • realizării tuturor lucrărilor de practică stabilite împreună cu școala, conform planului de învățământ.
Fiecare stagiu va avea o componentă de protecția muncii de 3 sau 6 ore, existând 6 tutori dedicați acestei activități.

Cum vor afla elevii de acest proiect?
 • Prin intermediul campaniilor de promovare
Promovarea proiectului la nivelul grupului țintă se va face și prin intermediul unor activități numite “campanii de promovare”. Vom organiza 20 de campanii de promovare (câte o campanie pe an în fiecare unitate de învățământ parteneră) cu scopul de a arăta elevilor avantajele stagiului de practică la un angajator.
 • Prin intermediul promotorilor de campanie
Promotorii de activitate sunt persoane încadrate în unitățile de învățământ partenere (P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14). In oglindă, ETS are un responsabil cu selecția grupului țintă care va ține legătura cu promotorii de activitate. Echipa formată din promotori și responsabilul cu selecția va oferi informații elevilor și îi va înscrie pe do-ritori la stagii.
Înscrierea elevilor va fi voluntară. Elevii vor completa un formular prin care solicită să participe la stagiu; formularul nu va fi validat de promotori și responsabilul de selecție dacă nu există acordul părintelui sau tutorelui legal.
 • Prin intermediul site-ului www.invataomeserie.ro
Una din modalitățile de informare și publicitate dar și de comunicare continuă între participanții la proiect va fi site-ul proiectului a cărui adresă este www.invataomeserie.ro.
In acest spațiu virtual se vor posta informații despre activitate (planificări, programe, descrieri de activități finalizate sau aflate în desfășurare, interviuri, poze, clipuri video), se vor pune la dispoziție textele comunicatelor de presă, se vor crea grupuri de discuții și se vor transmite newsletters tuturor abonaților.

Cum sunt organizate spațiile de practică?
Stagiile de practică se vor desfășura la fiecare partener angajator (EuroTraining Solution (ETS), Asti Automation, Excelent, Romimpianti Trading, Enterprise Business Systems), în spații alocate special acestei activități.
Orele de practică se vor desfășura majoritar pe echipamente didactice specifice meseriei sau pe calculator, în cazul specializării matematică-informatică.
Echipamentele didactice se vor închiria de către ETS cu respectarea legislației achizițiilor publice. Caietul de sarcini pentru serviciul de închiriere va ține cont de compatibilitatea funcțională a echipamentelor cu cerințele impuse prin programă de meseriile elevilor.
Centrele de practică vor fi organizate la începutul fiecărui semestru școlar de către responsabilii de centre de practică, care vor asigura:
 • amenajarea și utilarea spațiilor alocate stagiilor de practică 
 • punerea în funcțiune și verificarea echipamenteor didactice folosite 
 • verificarea echipamentelor în ceea ce privește corespondența programei de practică cu stagiile din planificare.
Mentenanța echipamentelor va fi asigurată de către un responsabil tehnic, membru în echipa de management.
Care sunt specializările pentru care se vor organiza stagii de de practică?
 • matematică-informatică (12 stagii în 2 ani școlari) 
 • automatizări (32 stagii în 2 ani școlari) 
 • mecatronică (42 stagii) 
 • tehnica de calcul (16) 
 • telecomunicații (18) 
 • electronică și electrotehnică (12 stagii) 
 • CAD (12 stagii) 
 • electrotehnică și electromecanică (8 stagii) 
 • metrolog (2 stagii) 
 • ecolog și protecția mediului (6 stagii)
Cum vor ajunge elevii la practică?
Participanții la stagii vor beneficia de transport gratuit dus-întors între liceu și locația practicii.
Se vor contracta servicii de transport pentru elevi atât în orașul București cât și la nivelul județelor Prahova sau Gorj.
Prin intermediul unor servicii de catering, participanților li se va asigura o gustare în cadrul pauzei de masă.

Ce putem afla despre tutori?
 • Cine sunt tutorii?
Cei 40 de tutori sunt specialiști în meseria ce face obiectul practicii. Ei se află în relație de muncă cu angajatorii.
 • Vor parcurge tutorii un program special?
Da. Cei 40 de tutori vor fi pregătiți de către o echipă mixtă compusă din formatorii ETS și experții echipamente didactice ai Asti Automation.
ETS, Asti Automation și Teset Austria vor organiza un schimb de experiență transnațional pentru cei 40 de tutori organizați în 2 serii.
 • Ce rol au coordonatorii de practică?
Coordonatorii de practică sunt cadre didactice desemnate de partenerii unități de învățământ, cu un rol bine definit în cadrul proiectului.
Coordonatorii de practică vor supraveghea buna desfășurare a stagiilor de practică, din punct de vedere al respectării programului și al programei. Ei vor face parte și din comisiile de evaluare în cadrul concursurilor de la sfârșit de stagii.

Se vor distribui suporturi de curs?
Da, se vor realiza materialele didactice pentru practică (manuale de practică) care vor fi revizuite de către tutori și coordonatorii de practică.
Manualele de practică vor fi redactate în 2 volume, pentru următoarele specialități :
 • matematică-informatică
 • tehnician operator tehnică de calcul
 • tehnician proiectant CAD
 • tehnician în automatizări
 • tehnician mecatronist
 • electronist aparate și echipamente
 • tehnician metrolog
 • îndrumar pentru profil electric și electromecanic
 • electronist rețele telecomunicații
 • tehnician de telecomunicații
 • tehnician ecolog și protecția calității mediului
 • îndrumar pentru electrotehnică.
Cum se face evaluarea participanților la stagiu?
Evaluarea va fi realizată de tutori și de coordonatorii de practică.
Fiecare stagiu se va finaliza printr-un concurs despre ale cărui reguli și modalități de organizare vor exista informații chiar de la începutul stagiului.
Regulamentul concursului va fi publicat pe site și va fi prezentat elevilor din prima zi de stagiu.
La concurs pot participa toți elevii dintr-o grupă de practică. Vor fi premiați doar cei care au obținut cele mai mari 3 note, astfel:
 • premiul 1 – 300 RON
 • premiul 2 – 200 RON
 • premiul 3 – 100 RON
Evaluatorii fiecărui concurs organizează concursul, evaluează prestația participanților la practică pe baza proiectelor întocmite și aleg câștigătorii, pe baza criteriilor din regulamentul de concurs.
Premiile sunt înmânate ulterior concursului, doar în prezența unui părinte/tutore legal sau împuternicit care va semna de primire.
După evaluare, elevii vor primi un formular de feedback care va fi completat sub protecția anonimatului, din care se vor putea trage concluzii de către organizatori. 
 
 
 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă rugăm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Copyright © 2010 www.invataomeserie.ro  - Toate drepturile sunt rezervate -  Harta site
Webmaster
Cartuse imprimanta
Calculatoare second hand
Magazin IT Online
Laptopuri second hand
Servicii IT
Materiale didactice
Facultatea de Medicina